Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku


1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 kalendárnych dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese:
San Lorenzo s.r.o.
Mickiewiczova 12
81107 Bratislava
email: info@sanlorenzo.sk
tel: 0905263018
Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.golfik.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom)

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy spolu s tovarom. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte San Lorenzo s.r.o., Miciewiczova 12, 811 07 Bratislava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Prepravné náklady na vrátenie tovaru znášate vy ako kupujúci a nemáte právo vyžadovať ich preplatenie predávajúcim.
Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaruFormulár na Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického komunikačného prostriedku v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji č 102/2014 Z.z.

  • ico odstupenie-od-zmluvy.pdf - Formulár na Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického komunikačného prostriedku v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji č 102/2014 Z.z.